ПрАТ «ПРОМБУД С»
 

ПрАТ «ПРОМБУД С»

Код за ЄДРПОУ: 05390170
Телефон: 0 (472) 64-74-60
Юридична адреса: 18036, м. Черкаси, вул. Енгельса, 267
 
 

Вид інформації: "Станом на 29.04.2014" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор   Сiльвестров Анатолiй Григорович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.29.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство «ПРОМБУД С»
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента18036 м.Черкаси вул.Енгельса, 267
4. Код за ЄДРПОУ05390170
5. Міжміський код та телефон, факс(0472) 64-74-60 (0472) 64-74-60
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії29.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://prombuds.prat.in.uaв мережі Інтернет29.04.2014
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.04.2014звільненоРевiзорСiльвестрова Лариса МиколаївнаНС 958495
06.02.2001 Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Ревiзор Сiльвестрова Лариса Миколаївна (паспорт: НС 958495, 06.02.2001, Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi), який акцiями не володiє. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа:пiдприємець, Ревiзор ПрАТ "Промбуд-С". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014обраноГенеральний директорСiльвестров Анатолiй ГригоровичНС 143483
23.07.1996 Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi
76.67
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Генеральний директор Сiльвестров Анатолiй Григорович (паспорт: НС 143483, 23.07.1996, Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi), який володiє 9822 шт.( 76.67%) акцiями простими iменними. Обрано на посаду на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Генеральний директор ПрАТ "Промбуд-С". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014звільненоГенеральний директорСiльвестров Анатолiй ГригоровичНС 143483
23.07.1996 Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси
76.67
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Генеральний директор Сiльвестров Анатолiй Григорович (паспорт: НС 143483, 23.07.1996, Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси), який володiє 9822 шт.( 76.67%) акцiями простими iменними. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа:ЗАТ "Промбуд", Голова правлiння, Генеральний директор ПрАТ "Промбуд-С". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014звільненоГолова Наглядової радиКосаренко Роман ОлександровичНС 835068
11.08.2000 Соснiвським РВУМВСУ м. Черкаси
0.11
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Голова Наглядової ради Косаренко Роман Олександрович (паспорт: НС 835068, 11.08.2000, Соснiвським РВУМВСУ м. Черкаси), який володiє 15 шт.( 0.11%) акцiями простими iменними. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа:ЗАТ "Промбуд", виконроб, Голова Наглядової ради ПрАТ "Промбуд-С". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014звільненоЧлен наглядової радиСiльвестрова Ольга АнатолiївнаНЕ 497699
01.08.2007 Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Член наглядової ради Сiльвестрова Ольга Анатолiївна (паспорт: НЕ 497699, 01.08.2007, Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi), який акцiями не володiє. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа:ЗАТ "Промбуд", бухгалтер-касир, Член наглядової ради ПрАТ "Промбуд-С". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014звільненоЧлен наглядової радиАтамась Володимир МиколайовичНЕ 605461
20.10.2010 Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) звiльнено: Член наглядової ради Атамась Володимир Миколайович (паспорт: НЕ 605461, 20.10.2010, Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi), який акцiями не володiє. Перебував на посадi з 2011 року. Посади, якi обiймала особа:ЗАТ "Промбуд" бетоняр, Член наглядової ради ПрАТ "Промбуд-С". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014обраноГолова Наглядової радиКосаренко Роман ОлександровичНС 835068
11.08.2000 Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi
0.11
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Голова Наглядової ради Косаренко Роман Олександрович (паспорт: НС 835068, 11.08.2000, Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi), який володiє 15 шт.( 0.11%) акцiями простими iменними. Обрано на посаду на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Голова Наглядової ради ПрАТ "Промбуд-С". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014обраноЧлен наглядової радиСiльвестрова Ольга АнатолiївнаНЕ 497699
01.08.2007 Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Член наглядової ради Сiльвестрова Ольга Анатолiївна (паспорт: НЕ 497699, 01.08.2007, Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi), який акцiями не володiє. Обрано на посаду на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Член наглядової ради ПрАТ "Промбуд-С". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014обраноЧлен наглядової радиАтамась Володимир МиколайовичНЕ 605461
20.10.2010 Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Член наглядової ради Атамась Володимир Миколайович (паспорт: НЕ 605461, 20.10.2010, Соснiвським РВУМВС України в Черкаськiй областi), який акцiями не володiє. Обрано на посаду на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Член наглядової ради ПрАТ "Промбуд-С". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014обраноРевiзорСiльвестрова Лариса МиколаївнаНС 958495
06.02.2001 Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Ревiзор Сiльвестрова Лариса Миколаївна (паспорт: НС 958495, 06.02.2001, Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi), який акцiями не володiє. Обрано на посаду на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Ревiзор ПрАТ "Промбуд-С". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
29.04.2014обраноРевiзорСiльвестрова Лариса МиколаївнаНС 958495
06.02.2001 Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 29.04.2014 року) обрано: Ревiзор Сiльвестрова Лариса Миколаївна (паспорт: НС 958495, 06.02.2001, Приднiпровським РВУМВС України в Черкаськiй областi), який акцiями не володiє. Обрано на посаду на 3 роки. Посади, якi обiймала особа: Ревiзор ПрАТ "Промбуд-С". Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.