ПрАТ «ПРОМБУД С»
 

ПрАТ «ПРОМБУД С»

Код за ЄДРПОУ: 05390170
Телефон: 0 (472) 64-74-60
Юридична адреса: 18036, м. Черкаси, вул. Енгельса, 267
 
 

Вид інформації: "Станом на 27.04.2017" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Генеральний директор   Сiльвестров Анатолiй Григорович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.27.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Промбуд С"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента18036 Черкаси Чорновола, 267
4. Код за ЄДРПОУ05390170
5. Міжміський код та телефон, факс(0472)64-74-60 (0472)64-74-60
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії30.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано уВiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінціprombuds.prat.in.uaв мережі Інтернет27.04.2017
(адреса сторінки)(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2017припинено повноваженняГенеральний директорСiльвестров Анатолiй Григорович
76.67
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження Генерального директора Сiльвестрова Анатолiя Григоровича,
(не дав згоди на розкриття паспортних даних), на посадi був 18 роки, частка в статутному капiталi – 76,67%,
розмiр пакета акцiй – 98220 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноГенеральний директорСiльвестров Анатолiй Григорович
76.67
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на 3 роки Генеральний директор Сiльвестров Анатолiй Григорович, паспорт (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх
5 рокiв займав посаду Генеральний директор ПрАТ "Промбуд С", частка
в статутному капiталi – 76,67%, розмiр пакета акцiй – 98220,00 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняГолова наглядової радиКосаренко Роман Олександрович
0.12
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження Головi Наглядової ради Косаренко Роман Олександрович,
(не дав згоди на розкриття паспортних даних), на посадi був 9 роки, частка в статутному капiталi – 0,12%,
розмiр пакета акцiй – 150 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняЧлен наглядової радиСiльвестрова Ольга Анатолiївна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження член Наглядової ради Сiльвестрова Ольга Анатолiївна,
(не дала згоди на розкриття паспортних даних), на посадi була 9 роки, частка в статутному капiталi – 0 %,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняЧлен наглядової радиАтамась Володимир Миколайович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження член Наглядової ради Атамась Володимир Миколайович ,
(не дав згоди на розкриття паспортних даних), на посадi був 9 роки, частка в статутному капiталi – 0 %,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017припинено повноваженняРевiзорСiльвестрова Лариса Миколаївна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну пере
бування на посадi, припиненi повноваження Ревiзор Сiльвестрова Лариса Миколаївна,
(не дала згоди на розкриття паспортних даних), на посадi була 9 роки, частка в статутному капiталi – 0 %,
розмiр пакета акцiй – 0 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноГолова наглядової радиКосаренко Роман Олександрович
0.12
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на 3 роки Голова
Наглядової ради Косаренко Роман Олександрович, паспорт (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Голова Наглядової ради ПрАТ "Промбуд С", частка
в статутному капiталi – 0,12 %, розмiр пакета акцiй – 150,00 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноЧлен наглядової радиСiльвестрова Ольга Анатолiївна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обрана строком на 3 роки Член
Наглядової ради Сiльвестрова Ольга Анатолiївна, паспорт (не дала згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Член Наглядової ради ПрАТ "Промбуд С", частка в статутному капiталi – 0 %, розмiр пакета акцiй – 0 грн.Сiльвестрова Ольга Анатолiївна є представником акцiонера Сiльвестров Анатолiй Григорович,
який володiє 9822 шт простих iменних акцiй (76,67 %, вiд статутного капiталу).
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноЧлен наглядової радиАтамась Володимир Миколайович
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обраний строком на 3 роки Член
Наглядової ради Атамась Володимир Миколайович , паспорт (не дав згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Член Наглядової ради ПрАТ "Промбуд С", частка в статутному капiталi – 0 %, розмiр пакета акцiй – 0 грн.Атамась Володимир Миколайович є представником акцiонера Сiльвестров Анатолiй Григорович,
який володiє 9822 шт простих iменних акцiй (76,67 %, вiд статутного капiталу).
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
27.04.2017обраноРевiзорСiльвестрова Лариса Миколаївна
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року, обрана строком на 3 роки Ревiзор
Сiльвестрова Лариса Миколаївна, паспорт (не дала згоди на розкриття паспортних даних), протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Ревiзор ПрАТ "Промбуд С", частка в статутному капiталi – 0 %, розмiр пакета акцiй – 0 грн
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.