ПрАТ «ПРОМБУД С»
 

ПрАТ «ПРОМБУД С»

Код за ЄДРПОУ: 05390170
Телефон: 0 (472) 64-74-60
Юридична адреса: 18036, м. Черкаси, вул. Енгельса, 267
 
 

Вид інформації: "Річний звіт за 2015 рік" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сiльвестров Анатолiй Григорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

11.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Промбуд С"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05390170

4. Місцезнаходження

18036Черкаська-ЧеркасиЕнгельса, 267

5. Міжміський код, телефон та факс

(0472)64-74-60(0472)64-74-60

6. Електронна поштова адреса

info@prombuds.prat.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.04.2016


(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у


 (номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

prombuds.prat.in.ua

в мережі Інтернет

11.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

-

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

-

5. Інформація про рейтингове агентство

-

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

-

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

-

11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

-

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

-

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

4) інформація про похідні цінні папери

-

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

13. Опис бізнесу

-

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

-

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

-

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

-

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

23. Основні відомості про ФОН

-

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

27. Правила ФОН

-

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

-

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

-

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

-

33. Примітки

д/н
 

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Промбуд С"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААВ 110202

3. Дата проведення державної реєстрації

23.03.1994

4. Територія (область)

Черкаська

5. Статутний капітал (грн)

128100

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

17

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ I НЕЖИТЛОВИХ БУДIВЕЛЬ

42.12БУДIВНИЦТВО ЗАЛIЗНИЦЬ I МЕТРОПОЛIТЕНУ

42.21БУДIВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДIВ

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада. Генеральний директор

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЧОУ АТ Ощадбанк

2) МФО банку

354507

3) поточний рахунок

26007301155799

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

АЕ № 180312

09.11.2012

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Iнспекцiя Державного архiтектурно-будiвельного

09.11.2017

Опис

Термiн дiї буде продовжено

 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1)Посада

Генеральний директор

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiльвестров Анатолiй Григорович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС143483 23.07.1996 Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси

4)Рік народження**

1959

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

20

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Промбуд", Голова правлiння

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014, 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.05.2011 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 20 рокiв. Посадова особа попередньо обiймала посаду Голова правлiння ЗАТ "Промбуд", Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.

 

1)Посада

Голова Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Косаренко Роман Олександрович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС835068 11.08.2000 Соснiвським РВУМВСУ м. Черкаси

4)Рік народження**

1970

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

13

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

виконроб ЗАТ "Промбуд"

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014, 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014, та протоколу засiдання наглядової ради №1 вiд 29.04.2014 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 11 рокiв Посадова особа попередньо обiймала посаду виконроба ЗАТ "Промбуд". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.

 

1)Посада

Член наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiльвестрова Ольга Анатолiївна

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ497699 01.08.2008 Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси

4)Рік народження**

1991

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

5

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер-касир ЗАТ "Промбуд"

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014, 3 роки

9)Опис

Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 3 рiк Посадова особа попередньо обiймала посаду бухгалтер-касир ЗАТ <Промбуд> Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.

 

1)Посада

Член наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Атамась Володимир Миколайович

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ605461 20.10.2010 Соснiвським РВУМВСУ м. Черкаси

4)Рік народження**

1967

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

6

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бетоняр ЗАТ "Промбуд"

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014, 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 21р. Посадова особа попередньо обiймала посаду бетоняр ЗАТ "Промбуд". Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.

 

1)Посада

Ревiзор

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiльвестрова Лариса Миколаївна

3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС958495 06.02.2001 Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси

4)Рік народження**

1964

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

6

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Посадова особа працює як фiзична особа - пiдприємець

8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2014, 3 роки

9)Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згiдно Статуту товариства. Винагорода посадовiй особi не виплачувалась. Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 6р. Посадова особа працює як фiзична особа - пiдприємець Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.

 

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Сiльвестров Анатолiй Григорович

НС 143483 23.07.1996 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi

9822

76.67

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Косаренко Роман Олександрович

НС 835068 11.08.2000 Соснiвським РВУМВСУ м. Черкаси

15

0.12

0

0

0

0

Член наглядової ради

Сiльвестрова Ольга Анатолiївна

НЕ 497699 01.08.2007 Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Атамась Володимир Миколайович

НЕ 605461 20.10.2010 Соснiвським РВУМВСУ м. Черкаси

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Сiльвестрова Лариса Миколаївна

НС 958495 06.02.2001 Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси

0

0

0

0

0

0

Усього

9837

76.79

9837

76.79

0

0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника


Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Сiльвестров Анатолiй Григорович

НС 143483 23.07.1996 Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси

9822

76.67

9822

76.67

0

0

Усього

9822

76.67

9822

76.67

0

0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X


Дата проведення

29.04.2015

Кворум зборів**

98.87

Опис

Оголошений наступний порядок денний: 1 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2014 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2015 рiк. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2015 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2014 рiк. Порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите голосування. До обрання складу лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв проводить реєстрацiйна комiсiя, обрана наглядовою радою (протокол №4 засiдання наглядової ради вiд 20 квiтня 2015 року) у складi Косаренко Роман Олександрович (голова комiсiї), Сiльвестрова Лариса Миколаївна (член комiсiї). Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було оприлюднене у друкованих виданнях «Бюлетень Цiннi папери України» № 55 (4099) вiд 27 березня 2015 р., а також надiслано персонально всiм акцiонерам рекомендованими листами. Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Питання порядку денного № 1: Обрання лiчильної комiсiї. Слухали: Генерального директора Сiльвестрова Анатолiя Григоровича Запропоновано: Обрати лiчильну комiсiю в складi: голова – Косаренко Роман Олександрович, член комiсiї – Сiльвестрова Лариса Миколаївна. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi – 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi: голова – Косаренко Роман Олександрович, член комiсiї – Сiльвестрову Ларису Миколаївну. Питання порядку денного № 2: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову i секретаря зборiв. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв – Сiльвестрова Анатолiя Григоровича Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – Косаренко Романа Олександровича Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi – 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв – Сiльвестрова Анатолiя Григоровича Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв – Косаренко Романа Олександровича Питання порядку денного № 3: Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Слухали: Голову зборiв Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно затвердити регламент загальних зборiв. Запропоновано: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного – до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї – до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом «одна акцiя-один голос», з питання обрання членiв наглядової ради – бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 2 години. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi – 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного – до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного – до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї – до 3 хвилин; - голосування з усiх питань порядку денного проводиться пiдняттям мандатiв учасникiв зборiв за принципом «одна акцiя-один голос»; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 2 години. Питання порядку денного № 4: Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. Слухали: Директора Товариства – Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який прозвiтував про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та оголосив про основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi – 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2015 рiк. Питання порядку денного № 5: Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Слухали: Голову наглядової ради Товариства – Косаренко Романа Олександровича, який доповiв про дiяльнiсть наглядової ради Товариства у 2014 роцi. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi – 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Питання порядку денного № 6: Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Слухали: ревiзора Товариства – Сiльвестрову Ларису Миколаївну, яка довiла до вiдома акцiонерiв, що за його висновком фiнансовий звiт Товариства є достовiрним: - данi, внесенi у рiчну звiтнiсть, вiдповiдають дiйсностi; - бухгалтерський, податковий та статистичний облiк вiдповiдає стандартам бухгалтерського облiку та вiдповiдним нормативним документам. Робота директора в 2014 роцi по результатам фiнансово-господарської дiяльностi добра. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити висновок ревiзора Товариства Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi – 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити висновок ревiзора Товариства. Питання порядку денного №7: Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2014 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2015 рiк Слухали: Генерального директора Товариства – Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який прозвiтував акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2014 рiк, де зазначив, що iнформацiя в фiнансових звiтах про активи Товариства, з урахуванням всiх коригувань, подана достовiрно, в усiх суттєвих аспектах i розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Розкрив iнформацiю про наявнiсть основних засобiв, нематерiальних активiв, оборотних активiв (виробничi запаси, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари), також iнформацiю про операцiйнi витрати за звiтний перiод. За 2014 рiк прибуток запропоновано використати на покриття минулорiчних збиткiв. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi – 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк. Питання порядку денного № 8: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2015 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2014 рiк. Слухали: Сiльвестрова Анатолiя Григоровича До доповiдачiв запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть укладатися Товариством протягом року, на суму, що перевищує 25% вартостi активiв Товариства, якi за характером пов’язанi з основними видами дiяльностi Товариства з граничною сукупною вартiстю до 500 000 000,00 (п’ятисот мiльйонiв) грн. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. 2. Надати директору Товариства Сiльвестрову Анатолiю Григоровичу повноваження на укладення попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi будуть укладатися вiд iменi Товариства протягом року з дня прийняття рiшення про їх попереднє схвалення. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi – 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: «ЗА» - 9822 (Дев’ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; «ПРОТИ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; «УТРИМАВСЯ» - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть укладатися Товариством протягом року з дня прийняття даного рiшення, на суму, що перевищує 25% вартостi активiв Товариства, якi за характером пов’язанi з основними видами дiяльностi Товариства (в тому числi але не виключно: будiвельнi роботи; торгiвля будiвельними матерiалами; проектнi роботи в будiвництвi; придбання та вiдчуження об’єктiв нерухомостi, земельних дiлянок, послуг, машин, механiзмiв, агрегатiв та iншого обладнання, – що пов’язанi iз забезпеченням поточної дiяльностi Товариства), з граничною сукупною вартiстю до 500 000 000,00 (п’ятисот мiльйонiв) грн. Надати директору Товариства Сiльвестрову Анатолiю Григоровичу повноваження на укладення попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi будуть укладатися вiд iменi Товариства протягом року з дня прийняття даного рiшення.

 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.04.1998

40/23/1/98

Черкаське ТУ ДКЦПФР

0

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

10

12810

128100

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

 

03.03.1999

34/23/1/99

Черкаське ТУ ДКЦПФР

0

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

10

12810

128100

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

 

18.10.2010

111/23/1/2010

Черкаське ТУ ДКЦПФР

UA4000094056

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10

12810

128100

100

Опис

Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

64.2

54.2

0

0

64.2

54.2

будівлі та споруди

44.58

37.6

0

0

44.58

37.6

машини та обладнання

10.35

8.73

0

0

10.35

8.73

транспортні засоби

8.27

6.83

0

0

8.27

6.83

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

1

1

0

0

1

1

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

64.2

54.2

0

0

64.2

54.2

Опис

Основнi засоби знаходяться на балансi пiдприємства i облiковуються при їх надходженнi за первiсною балансовою вартiстю та за основними групами: будiвлi та споруди -III -група, транспортнi засоби -V група, машини та обладнання - VI група, iншi основнi засоби - IV та IХ група. Знос нараховується методом прямолiнiйного списання вiд залишкової вартостi основних засобiв, на малоцiннi необоротнi активи знос нараховується при введеннi їх в експлуатацiю в розмiрi 100% їх вартостi. Сума зносу основних засобiв за 2015 р. складає 408.4 тис. грн. Основнi засоби зберiгаються за мiсцезнаходженням емiтента, обмеження щодо використання вiдсутнi. На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" . Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 472.6 тис. грн., знос - 408.4 тис. грн., залишкова вартiсть - 64.2 тис. грн., станом на 31.12.2015р. вiдповiдно становить - 472,6 тис. грн., знос - 418.4 тис.грн., залишкова вартiсть - 54,2 тис.грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Вартiсть основних засобiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

207.1

76.7

Статутний капітал (тис. грн.)

28100

128100

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

128100

128100

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(207.100 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(128.100 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 


Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X


за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X


за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X


за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X


за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X
X


Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

695.1

X

X

Усього зобов'язань

X

695.1

X

X

Опис:

Визначення, порядок оцiнки зобов'язань здiйснюються згiдно П(С)БО 11 "Зобов'язання". Довгостроковi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2015 року вiдсутнi. Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi за сумою погашення. Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець року становить 695,1 тисяч гривень.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

29.04.2015

26.03.2015

Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Аудиторська фiрма "Машаудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

22811397

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Черкаси, вул. Калiнiна, 2 кв. 60

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1485 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**


Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?


з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія

X


Акціонери


X

Депозитарна установа


X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку


X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків


X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так

Ні

Підняттям карток

X


Бюлетенями (таємне голосування)


X

Підняттям рук


X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?


Так

Ні

Реорганізація


X

Додатковий випуск акцій


X

Внесення змін до статуту


X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства


X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства


X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради


X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу


X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)


X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді


X

Інше (запишіть): д/н

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?


Так

Ні

Складу


X

Організації


X

Діяльності


X

Інше (запишить)

д/н

 

д/н

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

6

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?


Так

Ні

Стратегічного планування


X

Аудиторський


X

З питань призначень і винагород


X

Інвестиційний


X

Інші (запишіть)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

 

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою


X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій


X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства


X

Члени наглядової ради не отримують винагороди


X

Інше (запишіть)

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі


X

Знання у сфері фінансів і менеджменту


X

Особисті якості (чесність, відповідальність)


X

Відсутність конфлікту інтересів


X

Граничний вік


X

Відсутні будь-які вимоги


X

Інше (запишіть):


X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства


X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками


X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)


X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена


X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Ні

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

6

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?


Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів


X

Положення про наглядову раду


X

Положення про виконавчий орган (правління)


X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства


X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)


X

Положення про акції акціонерного товариства


X

Положення про порядок розподілу прибутку


X

Інше (запишіть):

д/н

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так

Ні

Не проводились взагалі


X

Менше ніж раз на рік


X

Раз на рік

X


Частіше ніж раз на рік


X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів


X

Наглядова рада


X

Правління або директор

X


Інше (запишіть)

д/н

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень


X

Не задовольняли умови договору з аудитором


X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів


X

Інше (запишіть)

д/н

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?


Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)


X

Наглядова рада


X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства


X

Стороння компанія або сторонній консультант


X

Перевірки не проводились


X

Інше (запишіть)

д/н

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?


Так

Ні

З власної ініціативи


X

За дорученням загальних зборів


X

За дорученням наглядової ради


X

За зверненням виконавчого органу


X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів


X

Інше (запишіть)

д/н

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

Ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?


Так

Ні

Випуск акцій


X

Випуск депозитарних розписок


X

Випуск облігацій


X

Кредити банків


X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів


X

Інше (запишіть): Не планує

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором


Так, плануємо розпочати переговори


Так, плануємо розпочати переговори в наступному році


Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років


Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились


 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?

Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


{# #} {# #} {# #}


КодиДата

2015 | 12 | 31

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Промбуд С"

за ЄДРПОУ

05390170

Територія

7110136400

за КОАТУУ

7110136400

Організаційно-правова форма господарювання

230

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

41.20

за КВЕД

41.20

Середня кількість працівників, осіб

13Одиниця виміру:

тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон:

0472647460

 

Баланс малого підприємства (спрощений) на 31.12.2015 р.

Форма N 1-мс

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Основні засоби:

1010

64.2

54.2

- первісна вартість

1011

472.6

472.6

- знос

1012

( 408.4 )

( 418.4 )

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

64.2

54.2

II. Оборотні активи

Запаси

1100

114.1

111.4

Поточна дебіторська заборгованість

1155

108.4

105

Гроші та їх еквіваленти:

1165

377.1

630.6

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

600.6

848

Баланс

1300

664.8

902.2

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Капітал

1400

128.1

128.1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-168.4

-38

Усього за розділом I

1495

76.7

207.1

II. Довгострокові зобов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги

1615

557

679.7

- розрахунками з бюджетом

1620

14

14

- розрахунками зі страхування

1625

5.4

1.4

- розрахунками з оплати праці*

1630

11.7

0

Інші поточні зобов'язання

1690

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

588.1

695.1

Баланс

1900

664.8

902.2Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2015 р.

Форма № 2-мс

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

1496

1875

Інші доходи

2160

67.4

8.4

Разом доходи (2000 + 2240)

2280

1563.4

1883.4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1042.7)

(1161.6)

Інші витрати

2165

( 361.7 )

( 642.7 )

Разом витрати (2050 + 2165)

2285

1404.4

1804.3

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

159

79.1

Податок на прибуток

2300

( 28.6 )

( 0 )

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

2310

0

0

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)

2350

( 130.4 )

( 79.1 )

 

Примітки до балансу

д/н

Примітки до звіту про фінансові результати

д/н

Керівник


Головний бухгалтер