ПрАТ «ПРОМБУД С»
 

ПрАТ «ПРОМБУД С»

Код за ЄДРПОУ: 05390170
Телефон: 0 (472) 64-74-60
Юридична адреса: 18036, м. Черкаси, вул. Енгельса, 267
 
 

Вид інформації: "Річний звіт за 2016 рік" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Сiльвестров А.Г.

(прізвище та ініціали керівника)

 

  

18.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Промбуд С"
2. Організаційно-правова формаПриватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ05390170
4. МісцезнаходженняУКРАЇНА, 18036, Черкаська область, -, Черкаси, Енгельса, 267
5. Міжміський код, телефон та факс(0472)64-74-60, (0472)64-74-60
6. Електронна поштова адресаinfo@prombuds.prat.in.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, Бюлетень. Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

prombuds.prat.in.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

18.04.2017

(дата)ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
5. Інформація про рейтингове агентство 
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаX
9. Інформація про загальні збори акціонерівX
10. Інформація про дивіденди 
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента 
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
4) інформація про похідні цінні папери 
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду 
13. Опис бізнесу 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов'язання емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX
17. Інформація про стан корпоративного управлінняX
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
23. Основні відомості про ФОН 
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
27. Правила ФОН 
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) 
30. Річна фінансова звітністьX
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 
34. Примітки
д/н

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменуванняПриватне акцiонерне товариство "Промбуд С"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)ААВ 110202
3. Дата проведення державної реєстрації23.03.1994
4. Територія (область)*Черкаська область
5. Статутний капітал (грн)128100
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії0
8. Середня кількість працівників (осіб)16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 - БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ I НЕЖИТЛОВИХ БУДIВЕЛЬ

42.12 - БУДIВНИЦТВО ЗАЛIЗНИЦЬ I МЕТРОПОЛIТЕНУ

42.21 - БУДIВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДIВ

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада. Генеральний директор

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЧОУ АТ Ощадбанк
2) МФО банку354507
3) Поточний рахунок26007301155799
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку-
6) Поточний рахунок-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, повАЕ № 18031209.11.2012Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Iнспекцiя Державного архiтектурно-будiвельного09.11.2017
Опис:
Термiн дiї буде продовжено

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСiльвестров Анатолiй Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особиНС, 143483, 23.07.1996, Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси
4) рік народження***1959
5) освіта***вища
6) стаж роботи (років)***21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***ЗАТ "Промбуд", Голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)29.04.2014, 3 роки
9) описПовноваження та обов


1) посада*Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиКосаренко Роман Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особиНС, 835068, 11.08.2000, Соснiвським РВУМВСУ м. Черкаси
4) рік народження***1970
5) освіта***вища
6) стаж роботи (років)***14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***виконроб ЗАТ "Промбуд"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)29.04.2014, 3 роки
9) описПовноваження та обов


1) посада*Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСiльвестрова Ольга Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особиНЕ, 497699, 01.08.2008, Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси
4) рік народження***1991
5) освіта***вища
6) стаж роботи (років)***6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***бухгалтер-касир ЗАТ "Промбуд"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)29.04.2014, 3 роки
9) описПосадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 3 рiк Посадова особа попередньо обiймала посаду бухгалтер-касир ЗАТ <Промбуд> Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.


1) посада*Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиАтамась Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особиНЕ, 605461, 20.10.2010, Соснiвським РВУМВСУ м. Черкаси
4) рік народження***1967
5) освіта***вища
6) стаж роботи (років)***7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***бетоняр ЗАТ "Промбуд"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)29.04.2014, 3 роки
9) описПовноваження та обов


1) посада*Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиСiльвестрова Лариса Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особиНС, 958495, 06.02.2001, Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси
4) рік народження***1964
5) освіта***вища
6) стаж роботи (років)***7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***Посадова особа працює як фiзична особа - пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)29.04.2014, 3 роки
9) описПовноваження та обов


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
Генеральний директорСiльвестров Анатолiй ГригоровичНС, 143483, 23.07.1996, Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi982276.670000
Голова наглядової радиКосаренко Роман ОлександровичНС, 835068, 11.08.2000, Соснiвським РВУМВСУ м. Черкаси150.120000
Член наглядової радиСiльвестрова Ольга АнатолiївнаНЕ, 497699, 01.08.2007, Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси000000
Член наглядової радиАтамась Володимир МиколайовичНЕ, 605461, 20.10.2010, Соснiвським РВУМВСУ м. Черкаси000000
РевiзорСiльвестрова Лариса МиколаївнаНС, 958495, 06.02.2001, Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси000000
Усього983776.791569090000

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особиКод за ЄДРПОУМісцезнаходженняКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Кількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
Сiльвестров Анатолiй ГригоровичНС, 143483, 23.07.1996, Приднiпровським РВУМВСУ м. Черкаси982276.67098227700
Усього982276.67447307098227700

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X 
Дата проведення22.04.2016
Кворум зборів**98.87
ОписОголошений наступний порядок денний: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового року. Порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите голосування. До обрання складу лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв проводить реєстрацiйна комiсiя, обрана наглядовою радою (протокол №4 засiдання наглядової ради вiд 18 квiтня 2016 року) у складi Косаренко Роман Олександрович (голова комiсiї), Сiльвестрова Лариса Миколаївна (член комiсiї). Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було оприлюднене у друкованих виданнях "Бюлетень Цiннi папери України" № 43 (4331) вiд 10 березня 2016 р., а також надiслано персонально всiм акцiонерам рекомендованими листами. Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Питання порядку денного № 1: Обрання лiчильної комiсiї. Слухали: Генерального директора Сiльвестрова Анатолiя Григоровича Запропоновано: Обрати лiчильну комiсiю в складi: голова - Косаренко Роман Олександрович, член комiсiї - Сiльвестрова Лариса Миколаївна. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi: голова - Косаренко Роман Олександрович, член комiсiї - Сiльвестрову Ларису Миколаївну. Питання порядку денного № 2: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову i секретаря зборiв. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Косаренко Романа Олександровича Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Косаренко Романа Олександровича Питання порядку денного № 3: Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Слухали: Голову зборiв Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно затвердити регламент загальних зборiв. Запропоновано: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 2 години. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - голосування з усiх питань порядку денного проводиться пiдняттям мандатiв учасникiв зборiв за принципом "одна акцiя-один голос"; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 2 години. Питання порядку денного № 4: Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. Слухали: Директора Товариства - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який прозвiтував про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та оголосив про основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2016 рiк. Питання порядку денного № 5: Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Слухали: Голову наглядової ради Товариства - Косаренко Романа Олександровича, який доповiв про дiяльнiсть наглядової ради Товариства у 2015 роцi. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Питання порядку денного № 6: Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Слухали: ревiзора Товариства - Сiльвестрову Ларису Миколаївну, яка довiла до вiдома акцiонерiв, що за його висновком фiнансовий звiт Товариства є достовiрним: - данi, внесенi у рiчну звiтнiсть, вiдповiдають дiйсностi; - бухгалтерський, податковий та статистичний облiк вiдповiдає стандартам бухгалтерського облiку та вiдповiдним нормативним документам. Робота директора в 2014 роцi по результатам фiнансово-господарської дiяльностi добра. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити висновок ревiзора Товариства Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити висновок ревiзора Товариства. Питання порядку денного №7: Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2016 рiк Слухали: Генерального директора Товариства - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який прозвiтував акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2015 рiк, де зазначив, що iнформацiя в фiнансових звiтах про активи Товариства, з урахуванням всiх коригувань, подана достовiрно, в усiх суттєвих аспектах i розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Розкрив iнформацiю про наявнiсть основних засобiв, нематерiальних активiв, оборотних активiв (виробничi запаси, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари), також iнформацiю про операцiйнi витрати за звiтний перiод. За 2015 рiк прибуток запропоновано використати на покриття минулорiчних збиткiв. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. Питання порядку денного № 8: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2015 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2015 рiк. Слухали: Сiльвестрова Анатолiя Григоровича До доповiдачiв запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть укладатися Товариством протягом року, на суму, що перевищує 25% вартостi активiв Товариства, якi за характером пов'язанi з основними видами дiяльностi Товариства з граничною сукупною вартiстю до 500 000 000,00 (п'ятисот мiльйонiв) грн. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. 2. Надати директору Товариства Сiльвестрову Анатолiю Григоровичу повноваження на укладення попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi будуть укладатися вiд iменi Товариства протягом року з дня прийняття рiшення про їх попереднє схвалення. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть укладатися Товариством протягом року з дня прийняття даного рiшення, на суму, що перевищує 25% вартостi активiв Товариства, якi за характером пов'язанi з основними видами дiяльностi Товариства (в тому числi але не виключно: будiвельнi роботи; торгiвля будiвельними матерiалами; проектнi роботи в будiвництвi; придбання та вiдчуження об'єктiв нерухомостi, земельних дiлянок, послуг, машин, механiзмiв, агрегатiв та iншого обладнання, - що пов'язанi iз забезпеченням поточної дiяльностi Товариства), з граничною сукупною вартiстю до 500 000 000,00 (п'ятисот мiльйонiв) грн. Надати директору Товариства Сiльвестрову Анатолiю Григоровичу повноваження на укладення попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi будуть укладатися вiд iменi Товариства протягом року з дня прийняття даного рiшення.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного папераФорма існування та форма випускуНомінальна вартість (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
16.04.199840/23/1/98Черкаське ТУ ДКЦПФР0Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні1012810128100100
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.
03.03.199934/23/1/99Черкаське ТУ ДКЦПФР0Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні1012810128100100
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.
18.10.2010111/23/1/2010Черкаське ТУ ДКЦПФРUA4000094056Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні1012810128100100
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис.грн.)Орендовані основні засоби (тис.грн.)Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:54.245.30054.245.3
будівлі та споруди37.631.430037.631.43
машини та обладнання8.737.3008.737.3
транспортні засоби7.876.57007.876.57
земельні ділянки000000
інші000000
2. Невиробничого призначення:000000
будівлі та споруди000000
машини та обладнання000000
транспортні засоби000000
земельні ділянки000000
інвестиційна нерухомість000000
інші000000
Усього54.245.30054.245.3
ОписОсновнi засоби знаходяться на балансi пiдприємства i облiковуються при їх надходженнi за первiсною балансовою вартiстю та за основними групами: будiвлi та споруди -III -група, транспортнi засоби -V група, машини та обладнання - VI група, iншi основнi засоби - IV та IХ група. Знос нараховується методом прямолiнiйного списання вiд залишкової вартостi основних засобiв, на малоцiннi необоротнi активи знос нараховується при введеннi їх в експлуатацiю в розмiрi 100% їх вартостi. Сума зносу основних засобiв за 2016 р. складає 418.4 тис. грн. Основнi засоби зберiгаються за мiсцезнаходженням емiтента, обмеження щодо використання вiдсутнi. На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" . Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 472.6 тис. грн., знос - 408.4 тис. грн., залишкова вартiсть - 64.2 тис. грн., станом на 31.12.2016р. вiдповiдно становить - 472,6 тис. грн., знос - 418.4 тис.грн., залишкова вартiсть - 45,3 тис.грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Вартiсть основних засобiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)359.3207.1
Статутний капітал (тис.грн.)128.1128.1
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)128.190.1
ОписРозрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
ВисновокРозрахункова вартiсть чистих активiв(359.300 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(128.100 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банкуX0XX
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперамиX0XX
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):X0XX
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):X0XX
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):X0XX
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього)X0XX
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):X0XX
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):X0XX
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язанняX0XX
Фінансова допомога на зворотній основіX0XX
Інші зобов'язанняX548.6XX
Усього зобов'язаньX548.6XX
ОписВизначення, порядок оцiнки зобов

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВид інформації
123
22.04.201611.03.2016Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)ТОВ "Аудиторська фiрма "Кооп Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)21385106
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудиторам. Черкаси, вул. Гоголя, 224 оф. 33
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України0367, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**д/н, д/н, д/н, д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності2016
Думка аудитораУмовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1201610
2201510
3201410

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так*Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збориX 
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/нні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так*Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так*Ні*
Підняттям картокX 
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/нні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так*Ні*
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/нні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні


ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:3
членів наглядової ради - акціонерів0
членів наглядової ради - представників акціонерів0
членів наглядової ради - незалежних директорів0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так*Ні*
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інші (запишіть)д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

д/н

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так*Ні*
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так*Ні*
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так*Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будьякі вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так*Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 6

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*

Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)такнініні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)такнініні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджетутакнініні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органутакнініні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радитакнініні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісіїтакнініні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органунінітакні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радинінініні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органунінініні
Прийняття рішення про додатковий випуск акційтакнініні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційтакнініні
Затвердження зовнішнього аудиторанінініні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересівтакнініні

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так*Ні*
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть)д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльностітактактакнітак
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталунітактакнітак
Інформація про склад органів управління товаристванітактакнітак
Статут та внутрішні документитакнітакніні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведеннятактактакнітак
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товаристванінітакніні

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так*Ні*
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рікX 
Частіше ніж раз на рік X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так*Ні*
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий органX 
Інше (запишіть)д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так*Ні*
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так*Ні*
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так*Ні*
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? ні


ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так*Ні*
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не планує

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
так, плануємо розпочати переговори 
так, плануємо розпочати переговори в наступному році 
так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох роківX
не визначились 

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
  Дата (рік, місяць, число)01.01.2017
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство "Промбуд С"за ЄДРПОУ05390170
Територія за КОАТУУ7110136400
Організаційно-правова форма господарюванняПриватне акціонерне товариствоза КОПФГ111
Вид економічної діяльностіБудівництво житлових і нежитлових будівельза КВЕД41.20
Середня кількість працівників, осіб16  
Одиниця вимірутис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон18036 Черкаська область Черкаси Енгельса, 267 (0472)64-74-60

1. Баланс
на 31.12.2016

Форма N 1-мКод за ДКУД1801006
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції100500
Основні засоби:101054.245.3
первісна вартість1011472.6472.6
знос1012(418.4)(427.3)
Довгострокові біологічні активи102000
Довгострокові фінансові інвестиції103000
Інші необоротні активи109000
Усього за розділом I109554.245.3
II. Оборотні активи
Запаси:1100111.4167.7
у тому числі готова продукція110300
Поточні біологічні активи111000
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги112510519
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом113500
у тому числі з податку на прибуток113600
Інша поточна дебіторська заборгованість115500
Поточні фінансові інвестиції116000
Гроші та їх еквіваленти1165630.6674.9
Витрати майбутніх періодів117011
Інші оборотні активи119000
Усього за розділом II1195848862.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття120000
Баланс1300902.2907.9


ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал1400128.1128.1
Додатковий капітал1410117117
Резервний капітал141500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)14200114.2
Неоплачений капітал1425(38)(0)
Усього за розділом I1495207.1359.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення159500
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків160000
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями161000
товари, роботи, послуги1615679.7509.2
розрахунками з бюджетом16201417.5
у тому числі з податку на прибуток162100
розрахунками зі страхування16251.44.4
розрахунками з оплати праці1630017.5
Доходи майбутніх періодів166500
Інші поточні зобов'язання169000
Усього за розділом III1695695.1548.6
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття170000
Баланс1900902.2907.9

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Сiльвестров А.Г.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

немає

 2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-мКод за ДКУД1801007
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)200021441496
Інші операційні доходи212030.667.4
Інші доходи224000
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240)22802174.61563.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050(1551.6)(1042.7)
Інші операційні витрати2180(437.4)(361.7)
Інші витрати2270(0)(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)2285(1989)(1404.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)2290185.6159
Податок на прибуток2300(33.4)(28.6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)2350152.2130.4

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Сiльвестров А.Г.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

немає