ПрАТ «ПРОМБУД С»
 

ПрАТ «ПРОМБУД С»

Код за ЄДРПОУ: 05390170
Телефон: 0 (472) 64-74-60
Юридична адреса: 18036, м. Черкаси, вул. Енгельса, 267
 
 

Вид інформації: "Річний звіт за 2017 рік" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор   Сiльвестров А.Г.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
24.04.2018
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Промбуд С"
2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05390170
4. Місцезнаходження емітента
18036 Черкаська область - Черкаси Чорновола, 267
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0472)64-74-60 (0472)64-74-60
6. Електронна поштова адреса емітента
prombuds@bs1998.info
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у80 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 26.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінціprombuds.bs1998.infoв мережі Інтернет24.04.2018
 (адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітентаX
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностіX
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаX
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаX
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітентаX
9. Інформація про загальні збори акціонерівX
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітентаX
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій ) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітентаX
3) інформація про зобов'язання емітентаX
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періодуX
17. Інформація про стан корпоративного управлінняX
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітністьX
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Приміткид/н

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Промбуд С"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ 110202
3. Дата проведення державної реєстрації
23.03.1994
4. Територія (область)
Черкаська область
5. Статутний капітал (грн)
128100.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ I НЕЖИТЛОВИХ БУДIВЕЛЬ
42.12БУДIВНИЦТВО ЗАЛIЗНИЦЬ I МЕТРОПОЛIТЕНУ
42.21БУДIВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДIВ
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада. Генеральний директор
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЧОУ АТ Ощадбанк
2) МФО банку
354507
3) Поточний рахунок
26007301155799
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) Поточний рахунок
-
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, повАЕ № 18031209.11.2012Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України Iнспекцiя Державного архiтектурно-будiвельного09.11.2017
ОписТермiн дiї буде продовжено

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1. Посада.
Генеральний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Сiльвестров Анатолiй Григорович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1959
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ЗАТ "Промбуд", Голова правлiння
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
27.04.2017 3 роки
9. Опис.
Повноваження та обов
1. Посада.
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Косаренко Роман Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1970
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
виконроб ЗАТ "Промбуд"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
27.04.2017 3 роки
9. Опис.
Повноваження та обов
1. Посада.
Член наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Сiльвестрова Ольга Анатолiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1991
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
бухгалтер-касир ЗАТ "Промбуд"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
27.04.2017 3 роки
9. Опис.
Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24072017 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи посадової особи - 3 рiк Посадова особа попередньо обiймала посаду бухгалтер-касир ЗАТ <Промбуд> Вiдомостей, щодо посад, що обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не має.
1. Посада.
Член наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Атамась Володимир Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1967
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
бетоняр ЗАТ "Промбуд"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
27.04.2017 3 роки
9. Опис.
Повноваження та обов
1. Посада.
Ревiзор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Сiльвестрова Лариса Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1964
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Посадова особа працює як фiзична особа - пiдприємець
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
27.04.2017 3 роки
9. Опис.
Повноваження та обов

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особиІдентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
Генеральний директорСiльвестров Анатолiй Григорович982276.670000
Голова наглядової радиКосаренко Роман Олександрович150.120000
Член наглядової радиСiльвестрова Ольга Анатолiївна000000
Член наглядової радиАтамась Володимир Миколайович000000
РевiзорСiльвестрова Лариса Миколаївна000000
Усього983776.791569086650000

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиМісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
0000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особиКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
Сiльвестров Анатолiй Григорович982276.6798220
Усього982276.67447306791698220

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборівчерговіпозачергові
X
Дата проведення27.04.2017
Кворум зборів98.87
ОписОголошений наступний порядок денний: 1. 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 4. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. 5. Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2016 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017 рiк. 8. Вiдкликання та призначення Генерального директора. 9.Вiдкликання членiв Наглядової ради. 10. Призначення членiв Наглядової ради. 11. Вiдкликання ревiзора. 12. Призначення Ревiзора 13. Затвердження змiн до Статуту товариства. 14. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2017 фiнансового року. Порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите голосування. До обрання складу лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв проводить реєстрацiйна комiсiя, обрана наглядовою радою (протокол №4 засiдання наглядової ради вiд 18 квiтня 2017 року) у складi Косаренко Роман Олександрович (голова комiсiї), Сiльвестрова Лариса Миколаївна (член комiсiї). Повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерiв та вказаний порядок денний було оприлюднене у друкованих виданнях "Бюлетень Цiннi папери України" № 56 вiд 23.03.2017., а також надiслано персонально всiм акцiонерам рекомендованими листами. Протягом перiоду пiдготовки загальних зборiв акцiонерiв пропозицiй, заперечень та зауважень до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Питання порядку денного № 1: Обрання лiчильної комiсiї. Слухали: Генерального директора Сiльвестрова Анатолiя Григоровича Запропоновано: Обрати лiчильну комiсiю в складi: голова - Косаренко Роман Олександрович, член комiсiї - Сiльвестрова Лариса Миколаївна. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в складi: голова - Косаренко Роман Олександрович, член комiсiї - Сiльвестрову Ларису Миколаївну. Питання порядку денного № 2: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно обрати голову i секретаря зборiв. Запропоновано: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Косаренко Романа Олександровича Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Косаренко Романа Олександровича Питання порядку денного № 3: Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Слухали: Голову зборiв Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який доповiв, що для роботи загальних зборiв акцiонерiв необхiдно затвердити регламент загальних зборiв. Запропоновано: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - порядок голосування на загальних зборах: вiдкрите за принципом "одна акцiя-один голос", з питання обрання членiв наглядової ради - бюлетенями для кумулятивного голосування; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 2 години. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити наступний регламент зборiв: - виступи доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин; - обговорення питань порядку денного - до 5 хвилин; - питання до доповiдачiв та пропозицiї - до 3 хвилин; - голосування з усiх питань порядку денного проводиться пiдняттям мандатiв учасникiв зборiв за принципом "одна акцiя-один голос"; - збори проводяться без перерви; - збори закiнчити за 2 години. Питання порядку денного № 4: Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства. Слухали: Директора Товариства - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який прозвiтував про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та оголосив про основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2017 рiк. Питання порядку денного № 5: Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Слухали: Голову наглядової ради Товариства - Косаренко Романа Олександровича, який доповiв про дiяльнiсть наглядової ради Товариства у 2016 роцi. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2016 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити Звiт наглядової ради про роботу за 2016 рiк. Питання порядку денного № 6: Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Слухали: ревiзора Товариства - Сiльвестрову Ларису Миколаївну, яка довiла до вiдома акцiонерiв, що за його висновком фiнансовий звiт Товариства є достовiрним: - данi, внесенi у рiчну звiтнiсть, вiдповiдають дiйсностi; - бухгалтерський, податковий та статистичний облiк вiдповiдає стандартам бухгалтерського облiку та вiдповiдним нормативним документам. Робота директора в 2016 роцi по результатам фiнансово-господарської дiяльностi добра. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити висновок ревiзора Товариства Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити висновок ревiзора Товариства. Питання порядку денного №7: Затвердження рiчного звiту, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2016 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017 рiк Слухали: Генерального директора Товариства - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який прозвiтував акцiонерам про основнi фiнансовi та бухгалтерськi показники товариства за 2016 рiк, де зазначив, що iнформацiя в фiнансових звiтах про активи Товариства, з урахуванням всiх коригувань, подана достовiрно, в усiх суттєвих аспектах i розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Розкрив iнформацiю про наявнiсть основних засобiв, нематерiальних активiв, оборотних активiв (виробничi запаси, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари), також iнформацiю про операцiйнi витрати за звiтний перiод. За 2016 рiк прибуток запропоновано використати на покриття минулорiчних збиткiв. До доповiдача запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. Питання порядку денного № 8: Вiдкликання та призначення Генерального директора. Слухали Сiльвестрову Ларису Миколаївну, яка запропонувала переобрати генерального директора товариства в зв'язку з закiнченням термiну перебування на посадi. Запропоновано: Звiльнити з посади генерального директора Сiльвестрова Анатолiя Григоровича Обрати на посаду генерального директора Сiльвестрова Анатолiя Григоровича строком на 3 роки. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати на посаду генерального директора Сiльвестрова Анатолiя Григоровича строком на 3 роки. Питання порядку денного № 9: Вiдкликання членiв Наглядової ради. Слухали: Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який запропонував звiльнити всiх членiв Наглядової ради. Запропоновано: Звiльнити Голову Наглядової ради - Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради - Сiльвестрову Ольгу Анатолiївну, члена Наглядової ради - Атамась Володимира Миколайовича. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Звiльнити Голову Наглядової ради - Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради - Сiльвестрову Ольгу Анатолiївну, члена Наглядової ради - Атамась Володимира Миколайовича. Питання порядку денного № 10: Призначення членiв Наглядової ради. Слухали: Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який запропонував обрати членiв Наглядової ради. Запропоновано: Обрати: Голову Наглядової ради - Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради - Сiльвестрову Ольгу Анатолiївну, члена Наглядової ради - Атамась Володимира Миколайовича. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Обрати Голову Наглядової ради - Косаренко Романа Олександровича, члена Наглядової ради - Сiльвестрову Ольгу Анатолiївну, члена Наглядової ради - Атамась Володимира Миколайовича. Питання порядку денного № 11: Вiдкликання ревiзора. Слухали: Генерального директора Товариства - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який запропонував звiльнити ревiзора в зв'язку з закiнченням термiну перебування на посадi Запропоновано: Звiльнити з посади ревiзора Сiльвестрову Ларису Миколаївну Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Звiльнити з посади ревiзора Сiльвестрову Ларису Миколаївну Питання порядку денного № 12: Призначення Ревiзора Слухали: Генерального директора Товариства - Сiльвестрова Анатолiя Григоровича, який запропонував призначити ревiзора Сiльвестрову Ларису Миколаївну Запропоновано: Призначити ревiзора Сiльвестрову Ларису Миколаївну Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Призначити ревiзора Сiльвестрову Ларису Миколаївну Питання порядку денного № 13: Затвердження змiн до Статуту товариства. Запропоновано: Прийняти Статут товариства у новiй редакцiї. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Прийняти Статут товариства у новiй редакцiї. Питання порядку денного № 14: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2017 фiнансового року. Слухали: Сiльвестрова Анатолiя Григоровича До доповiдачiв запитань, зауважень та пропозицiй вiд акцiонерiв не надходило. Запропоновано: Не схвалювати значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2017 фiнансового року. Iнших пропозицiй не надходило. Пропозицiя винесена на голосування. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос, що становить 100% голосiв, присутнiх на зборах. Голосували: "ЗА" - 9822 (Дев'ять тисяч вiсiмсот двадцять двi) голос або 100% голосiв, присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах; "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, або 0% голосiв присутнiх на зборах. Рiшення прийняте одноголосно. Вирiшили: Не схвалювати значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2017 фiнансового року

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
16.04.199840/23/1/98Черкаське ТУ ДКЦПФР0Акція проста документарна іменнаДокументарнi iменнi10.0012810128100.00100.000000000000
ОписТоргiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.
03.03.199934/23/1/99Черкаське ТУ ДКЦПФР0Акція проста документарна іменнаДокументарнi iменнi10.0012810128100.00100.000000000000
ОписТоргiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.
18.10.2010111/23/1/2010Черкаське ТУ ДКЦПФРUA4000094056Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi10.0012810128100.00100.000000000000
ОписТоргiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо подання заяв на бiржi немає. Цiннi папери в лiстiнгу не перебувають.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:45.335.80045.335.8
будівлі та споруди31.4324.830031.4324.83
машини та обладнання7.35.77007.35.77
транспортні засоби6.575.2006.575.2
земельні ділянки000000
інші000000
2. Невиробничого призначення:000000
будівлі та споруди000000
машини та обладнання000000
транспортні засоби000000
земельні ділянки000000
інвестиційна нерухомість000000
інші000000
Усього45.335.80045.335.8
ОписОсновнi засоби знаходяться на балансi пiдприємства i облiковуються при їх надходженнi за первiсною балансовою вартiстю та за основними групами: будiвлi та споруди -III -група, транспортнi засоби -V група, машини та обладнання - VI група, iншi основнi засоби - IV та IХ група. Знос нараховується методом прямолiнiйного списання вiд залишкової вартостi основних засобiв, на малоцiннi необоротнi активи знос нараховується при введеннi їх в експлуатацiю в розмiрi 100% їх вартостi. Сума зносу основних засобiв за 2017 р. складає 436,8 тис. грн. Основнi засоби зберiгаються за мiсцезнаходженням емiтента, обмеження щодо використання вiдсутнi. На пiдприємствi облiк основних засобiв i нематерiальних активiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби" . Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 472.6 тис. грн., знос - 427,3 тис. грн., залишкова вартiсть - 45,3 тис. грн., станом на 31.12.2016р. вiдповiдно становить - 472,6 тис. грн., знос - 436,8 тис.грн., залишкова вартiсть - 35,8 тис.грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Вартiсть основних засобiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)603.5359.3
Статутний капітал (тис. грн.)128.1128.1
Скоригований статутний капітал (тис. грн)128.1128.1
ОписРозрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
ВисновокРозрахункова вартість чистих активів(603.500 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(128.100 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ0.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язання та забезпеченняХ348.40ХХ
Усього зобов'язань та забезпеченьХ348.40ХХ
ОписВизначення, порядок оцiнки зобов

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення у стрічці новинВид інформації
1
2
3
27.04.201721.03.2017Відомості про проведення загальних зборів
27.04.201727.04.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1201710
2201610
3201510

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збориX
АкціонериX
Депозитарна установаX
Інше (запишіть):д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуX
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотківX

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

ТакНі
Підняттям картокX
Бюлетенями (таємне голосування)X
Підняттям рукX
Інше (запишіть):д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

ТакНі
РеорганізаціяX
Додатковий випуск акційX
Унесення змін до статутуX
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товаристваX
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товаристваX
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової радиX
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органуX
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)X
Делегування додаткових повноважень наглядовій радіX
Інше (запишіть):д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

ТакНі
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:3
кількість членів наглядової ради - акціонерів0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів0
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій0

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради ?6

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
ТакНі
СкладуX
ОрганізаціїX
ДіяльностіX
Інші (запишіть)д/н

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :
д/н

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
ТакНі
Стратегічного плануванняX
АудиторськийX
З питань призначень і винагородX
ІнвестиційнийX
Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

ТакНі
Винагорода є фіксованою сумоюX
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акційX
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товаристваX
Члени наглядової ради не отримують винагородиX
Інше (запишіть)д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузіX
Знання у сфері фінансів і менеджментуX
Особисті якості (чесність, відповідальність)X
Відсутність конфлікту інтересівX
Граничний вікX
Відсутні будь-які вимогиX
Інше (запишіть):д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товаристваX
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язкамиX
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового членаX
Інше (запишіть)д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 6


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)ТакНіНіНі
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)ТакНіНіНі
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджетуТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органуТакНіНіНі
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової радиТакНіНіНі
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісіїТакНіНіНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органуНіНіТакНі
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радиНіНіНіНі
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органуНіНіНіНі
Прийняття рішення про додатковий випуск акційТакНіНіНі
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акційТакНіНіНі
Затвердження зовнішнього аудитораНіНіНіНі
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересівТакНіНіНі

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
ТакНі
Положення про загальні збори акціонерівX
Положення про наглядову радуX
Положення про виконавчий орган (правління)X
Положення про посадових осіб акціонерного товаристваX
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )X
Положення про акції акціонерного товаристваX
Положення про порядок розподілу прибуткуX
Інше (запишіть):д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльностіТакТакТакНіТак
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталуНіТакТакНіТак
Інформація про склад органів управління товаристваНіТакТакНіТак
Статут та внутрішні документиТакНіТакНіНі
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведенняТакТакТакНіТак
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товаристваНіНіТакНіНі

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
ТакНі
Не проводились взагаліX
Менше ніж раз на рікX
Раз на рікX
Частіше ніж раз на рікX

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
ТакНі
Загальні збори акціонерівX
Наглядова радаX
Виконавчий органX
Інше (запишіть)д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
ТакНі
Не задовольняв професійний рівеньX
Не задовольняли умови договору з аудиторомX
Аудитора було змінено на вимогу акціонерівX
Інше (запишіть)д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор)X
Наглядова радаX
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товаристваX
Стороння компанія або сторонній консультантX
Перевірки не проводилисьX
Інше (запишіть)д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
ТакНі
З власної ініціативиX
За дорученням загальних зборівX
За дорученням наглядової радиX
За зверненням виконавчого органуX
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосівX
Інше (запишіть)д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
ТакНі
Випуск акційX
Випуск депозитарних розписокX
Випуск облігаційX
Кредити банківX
Фінансування з державного і місцевих бюджетівX
Інше (запишіть)Не планує

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох роківX
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. д/н

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число)2018 | 01 |01
ПідприємствоПриватне акцiонерне товариство "Промбуд С"за ЄДРПОУ05390170
ТериторіяЧеркаська областьза КОАТУУ7110136400
Організаційно-правова форма господарюванняПриватне акцiонерне товариствоза КОПФГ111
Вид економічної діяльностіБУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ I НЕЖИТЛОВИХ БУДIВЕЛЬза КВЕД41.20
Середня кількість працівників16
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон18036 Черкаська область Черкаси Чорновола, 267 (0472)64-74-60

Форма № 1-м
1. Баланс
на "31" грудня 2017 р.

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції1005----
Основні засоби:101045.335.8
- первісна вартість1011472.6472.6
- знос1012( 427.3 )( 436.8 )
Довгострокові біологічні активи:1020----
Довгострокові фінансові інвестиції1030----
Інші необоротні активи1090----
Усього за розділом I109545.335.8
II. Оборотні активи
Запаси1100167.7196.9
- у тому числі готова продукція1103----
Поточні біологічні активи1110----
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:112519.050.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом1135----
- у тому числі податок на прибуток1136----
Інша поточна дебіторська заборгованість1155----
Поточні фінансові інвестиції1160----
Гроші та їх еквіваленти1165674.9668.2
Витрати майбутніх періодів11701.01.0
Інші оборотні активи1190----
Усього за розділом II1195862.6916.1
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200----
Баланс1300907.9951.9

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал1400128.1128.1
Додатковий капітал1410117.0117.0
Резервний капітал1415----
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420114.2358.4
Неоплачений капітал1425( -- )( -- )
Усього за розділом I1495359.3603.5
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення1595----
ІІІ. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків1600----
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями1610----
- товари, роботи, послуги1615509.2307.7
розрахунками з бюджетом162017.56.2
у тому числі з податку на прибуток1621----
- зі страхування16254.411.5
- з оплати праці163017.523.0
Доходи майбутніх періодів1665----
Інші поточні зобов'язання1690----
Усього за розділом IІІ1695548.6348.4
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття1700----
Баланс1900907.9951.9

2. Звіт про фінансові результати
за рік 2017
Форма N 2-м

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)20004087.62144.0
Інші операційні доходи212012.730.6
Інші доходи2240----
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)22804100.32174.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( 3147.7 )( 1551.6 )
Інші операційні витрати2180( 654.8 )( 437.4 )
Інші витрати2270( -- )( -- )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)2285( 3802.5 )( 1989.0 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)2290297.8185.6
Податок на прибуток2300( 53.6 )( 33.4 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)2350244.2152.2

Генеральний директорСiльвестров А.Г.
Головний бухгалтернемає

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)ПП "Аудиторська компанія "Рейтинг аудит"
2Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)30687076
3Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора45000 Волинська обл. м. Ковель, вул. Незалежності, 101
4Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України4129
26.03.2008
5Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів


д/н
6Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
д/н
7Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності01.01.2017 - 31.12.2017
8Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)02
9Пояснювальний параграф (у разі наявності)
10Номер та дата договору на проведення аудиту19/03-5
19.03.2018
11Дата початку та дата закінчення аудиту19.03.2018 - 28.03.2018
12Дата аудиторського висновку (звіту)28.03.2018
13Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн7000.00