ПрАТ «ПРОМБУД С»
 

ПрАТ «ПРОМБУД С»

Код за ЄДРПОУ: 05390170
Телефон: 0 (472) 64-74-60
Юридична адреса: 18036, м. Черкаси, вул. Енгельса, 267
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 26.03.2014" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Тип информаціїПовідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії:26.03.2014
Дата публікації04.04.2014 14:09:19
Найменування емітента*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМБУД С"
Юридична адреса*18036, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА, будинок 267
Керівник*СІЛЬВЕСТРОВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ - Директор. Тел: 0472647460
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМБУД С"
(код ЄДРПОУ: 05390170)
Місцезнаходження: 18036, Україна, м.Черкаси, вул.Енгельса, 267
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2014 року о 11-00 годині за адресою: 18036, Україна, м.Черкаси, вул.Енгельса, 267, в кабінеті директора ПрАТ «Промбуд С».
Порядок денний
1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів
4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7. Відкликання та призначення членів Наглядової ради.
8. Відкликання та призначення Директора.
9. Відкликання та призначення Ревізора
10. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2013 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2014 рік. 
11. Затвердження змін до Статуту товариства.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.).
Найменування показника\Періоди
\2012 рік \2013 рік
Усього активів\436\636
Основні засоби \93\79,2
Довгострокові фінансові інвестиції\-\
Запаси\103\185,8
Сумарна дебіторська заборгованість\215\276,3
Грошові кошти та еквіваленти\24\93,7
Нерозподілений прибуток\(280)\(247,5)
Власний капітал\(35)\(2,4)
Статутний капітал\128\128
Довгострокові зобов’язання\-\
Поточні зобов’язання\471\638,4
Чистий прибуток (збиток) \(118)\32,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)\12810\12810
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)\\
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій пртягом періоду\\
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)\21\17

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «29» квітня 2014 року з 10-00 до 10-50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину «23» квітня 2014 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18036, Україна, м.Черкаси, вул.Енгельса, 267, бухгалтерія у робочі дні з 10-00 години до 12-00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Сільвестров Анатолій Григорович тел. (0472) 64-74-60. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Опубліковано в Бюлетні «Цінні папери» 26.03.2014р №56
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посадиДиректорСІЛЬВЕСТРОВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М.П.04.04.2014
(дата)