ПрАТ «ПРОМБУД С»
 

ПрАТ «ПРОМБУД С»

Код за ЄДРПОУ: 05390170
Телефон: 0 (472) 64-74-60
Юридична адреса: 18036, м. Черкаси, вул. Енгельса, 267
 
 

Вид інформації: "Повідомлення про збори 29.04.2015" ***** Дата розміщення: 2019-03-06


Тип информаціїПовідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів:29.04.2015
Дата публікації26.03.2015 11:54:17
Найменування емітента*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМБУД С"
Юридична адреса*18036, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ ЕНГЕЛЬСА, будинок 267
Керівник*СІЛЬВЕСТРОВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ - Директор. Тел: 0472647460
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМБУД С" (код ЄДРПОУ: 05390170) Місцезнаходження: 18036, Україна, м.Черкаси, вул.Енгельса, 267. Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2015 року о 11-00 годині за адресою: 18036, Україна, м.Черкаси, вул.Енгельса, 267, в кабінеті директора ПрАТ «Промбуд С». Порядок денний 1. Обрання Лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів 4. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. 5. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Звіт Ревізора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 7. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік. 8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)Періоди (2013 рік /2014 рік) Усього активів/636/664.8; Основні засоби/79,2/64.2; Довгострокові фінансові інвестиції/0/0; Запаси/185,8/114.1; Сумарна дебіторська заборгованість/276,3/108.4; Грошові кошти та еквіваленти/93,7/377.1; Нерозподілений прибуток/(247,5)/(168.4); Власний капітал/(2,4)/76.7; Статутний капітал/128/128.1; Довгострокові зобов’язання/0/0; Поточні зобов’язання/638,4/588.1; Чистий прибуток (збиток) /32,5/79.1; Середньорічна кількість акцій (шт.)/12810/12810; Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)/0/0; Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій пртягом періоду/0/0; Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)/17/17 Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «29» квітня 2015 року з 10-00 до 10-50 години за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24-00 годину «23» квітня 2014 року. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України. Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18036, Україна, м.Черкаси, вул.Енгельса, 267, бухгалтерія у робочі дні з 10-00 години до 12-00 години. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Сільвестров Анатолій Григорович тел. (0472) 64-74-60. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посадиДиректорСІЛЬВЕСТРОВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
(підпис)(ініціали та прізвище керівника)
М.П.26.03.2015
(дата)